Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, umowa o dofinansowanie projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00.

Źródła finansowania

Łączna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 92 021 150,00 zł, z czego 91 867 600,00 zł ma charakter kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie projektu wynosi 65 186 759,97 zł i stanowi nie więcej niż 70,96% kosztów kwalifikowalnych. 

Nazwa źródła finansowania

Wydatki ogółem (PLN)

1. Środki wspólnotowe

55 999 999,97

2. Krajowe środki publiczne, w tym:

- środki z budżetu państwa

- dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego

- wkład własny Szpitala

36 000 000,03

  9 186 760,00

12 000 000,00

14 834 390,03

RAZEM

92 021 150,00