Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, umowa o dofinansowanie projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00.

Cel inwestycji

W 2014 r. ówczesny Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska zwróciła uwagę w swojej analizie dostępności i jakości świadczeń medycznych w poszczególnych regionach, że pod względem liczby łóżek pediatrycznych, kompleksowości świadczeń i liczby lekarzy pediatrów, w przeliczeniu na 100 tys. dzieci, Lubuskie plasuje się na ostatnim miejscu w kraju! Jej zdaniem, taka sytuacja wymaga natychmiastowych i długofalowych działań naprawczych.

5 maja 2014 roku Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XLVII/567/14 przyjął dokument pn. Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2016-2020, który stanowi uzupełnienie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Wśród celów strategicznych wskazanych w majowym dokumencie należy wymienić zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, a co za tym idzie zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.  Niezwykle istotne jest również dostosowanie opieki zdrowotnej do obecnych trendów epidemiologicznych   i demograficznych poprzez poprawę zdrowia nie tylko dzieci i młodzieży, ale również kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt.

Dokument wskazuje również na:

- ograniczoną dostępność do świadczeń z zakresu pediatrii oraz innych specjalności dziecięcych (głównie gastrologii, diabetologii, endokrynologii, kardiologii,  onkologii  i hematologii),

- brak szpitala dziecięcego zapewniającego kompleksowe leczenie dzieci, w szczególności zapewniającego realizację świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym i intensywnej terapii dla dzieci (brak takich oddziałów w Lubuskiem).

Najistotniejszym problemem w obszarze zabezpieczenia prawidłowej opieki medycznej dla dzieci jest  brak oddziału intensywnej terapii dla dzieci. Obecnie, najciężej chore dzieci, w celu uzyskania pomocy kierowane są do ośrodków w innych województwach, co ze względu na konieczność  transport znacznie zmniejsza szanse na przeżycie i powrót do zdrowia. Należy podkreślić, że Szpital  w Zielonej Górze ma Centrum Urazowe do którego trafiają również dzieci.

Biorąc pod uwagę potrzeby woj. lubuskiego oraz fakt, iż zielonogórski szpital jest obecnie wiodącą placówką realizującą świadczenia pediatryczne (łączna liczba łóżek i stanowisk pediatrycznych na poszczególnych oddziałach wynosi 150) posiadającą  najliczniejszą kadrę medyczną ukierunkowaną na leczenie dzieci i młodzieży, celem nadrzędnym rozwoju szpitala powinno być stworzenie wysokospecjalistycznego centrum dedykowanego matce i dziecku.