Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, umowa o dofinansowanie projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nr RPLB.09.01.01-08-0004/16-00.

Źródła finansowania

Łączna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 132 292 675,00 zł, z czego 132 135 435,00 zł ma charakter kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie projektu wynosi 103 610 759,97 zł i stanowi nie więcej niż 78,41 % kosztów kwalifikowalnych.

Nazwa źródła finansowania

Wydatki ogółem

(PLN)

1. Środki wspólnotowe

94 423 999,97

2. Krajowe środki publiczne, w tym:

- środki z budżetu państwa

- dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego

- wkład własny Szpitala

37 868 675,03

  9 186 760,00

28 237 963,81

  443 951,22

RAZEM

132 292 675,00